MOTO Innocup |

MOTO Innocup

MOTO Innocup on 2nd December 2013 Lim Wai Xiang, Adrian Teo and Tan Chiang Wei won 1st Runner-Up.